Patient information translations - Tagalog

Pagtatatuwa para sa impormasyon ng RCoA na pasyente

Pakitandaang inihanda ang mga sangguniang ito para lamang bigyan ang mga pasyente ng pangkalahatang impormasyon (at hindi dapat gamitin ang mga ito para sa anumang layuning komersyal o pangnegosyo). Ang impormasyong nakasaad sa polyetong ito ay hindi dapat ituring na payo (medikal man o iba pa) na iyong pagkakatiwalaan. Dapat kang humingi ng payo ng propesyonal o espesyalista bago gumawa, o hindi gumawa, ng anumang aksyon batay sa impormasyong nakasaad sa polyetong ito. Kung mayroon kang anumang tanong kaugnay ng anumang prosesong medikal (kabilang ang iyong anesthetic), dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor o iba pang kwalipikadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Bagama't ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para masigurong tumpak ang impormasyong nakasaad sa mga sangguniang ito, hindi namin ipinapahayag, tinitiyak o ginagarantiyahan, malinaw man o pahiwatig lang, na tumpak, kumpleto, o napapanahon ang impormasyon. Hindi namin inaalis o nililimitahan sa anumang paraan ang aming pananagutan sa iyo kapag labag sa batas itong gawin.