Patient information translations - Bulgarian

Заявление за ограничение на отговорността на RCoA за информацията за пациента

Моля, обърнете внимание, че тези материали са изготвени с цел да бъде предоставена само една обща информация на пациентите. Не трябва да бъдат използвани за търговски или стопански цели. Информацията в тези брошури не следва да се тълкува като препоръка (от медицински или друг характер), на която да се облягате. Потърсете мнение от специалист преди да решите дали да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на информацията в тази брошура. Ако имате въпроси относно дадена медицинска процедура (включително свързана с вашата анестезия), свържете се със своя лекар или друг квалифициран медицински специалист.

Макар и да полагаме разумни усилия за подсигуряване точността на информацията, посочена в тези материали, ние не можем да гарантираме по никакъв начин, било изрично или непряко, че посочените сведения са точни, пълни или актуални. Ние не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин отговорността си към Вас, в случай, че подобно действие се окаже в нарушение на закона.