Patient information translations - Somali

Afeef si loo helo macluumaadka bukaanka RCoA

Fadlan la soco in agabyadan loo diyaariyey in la siiyo bukaanka macluumaad guud oo keliya (oo aan loo adeegsan ujeeddooyin ganacsi ama ganacsi). Fadlan la soco in agabyadan loo diyaariyey in la siiyo bukaanka macluumaad guud oo keliya (oo aan loo adeegsan ujeeddooyin ganacsi ama ganacsi). Waa inaad heshaa talobixin khabiir ama takhasus leh ka hor intaadan qaadin, ama ka gaabin, ficil kasta oo ku saleysan macluumaadka ku qoran buugyarahan. Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo laxiriira nidaam caafimaad kasta (oo ay kujirto suuxintaada), waa inaad la xiriirtaa dhaqtarkaaga ama xirfadle kale oo daryeel caafimaad oo aqoon leh.

In kasta oo aan sameynay dadaal macquul ah si aan u hubinno sax ahaanshaha macluumaadka ku jira ilahaan, ma sameynno wax mataleyaal ah, dammaanad qaad ama dammaanad qaad ah, in la muujiyo ama la soo bandhigo, in macluumaadku inuu sax yahay, dhammeystiran yahay ama ilaa iyo hadda. Uma xadido ama kama xadidno qaan-sheegashadeena halkaan ay sharci darro ku tahay in sidaas la sameeyo.